Mayumi Kondo Lighting Design

CONTACT


kilico.

2009 / Tokyo, JAPAN

Architect: Makoto Yamaguchi Design
Photo: Ken'ichi Suzuki